Free Web Space | BlueHost Review  

رشتيه تو جنگ تير ميخوره كيرش كنده ميشه، براش يه كير چوبي ميگذارن . شب عروسيش همين كه مياد با عروس خانوم مشغول كار خير شه، يهو كيره ميشكنه. زنه بهش ميگه: كيرش چوبي بود؟! رشتيه ميگه: ‌نه چوبش كيري بود!!!

 

 

 

 

 

به تركه ميگن با ستيز جمله بساز، ميگه: موبايل سِت ايز آف (mobile set is off)!!!

 

 

 

 

 

به تركه ميگن با كار و كوشش جمله بساز، ميگه: شلوار كار من كوشش ؟!!

 

 

 

 

 

رشتيا به شيشه ميگن: آنوَرَش‌ پيدا!

 

 

 

 

 

رشتيا به ميني‌بوس دخترونه ميگن: كس‌كش!!

 

 

 

 

 

رشتيا به آفتابه ميگن: منشور!

 

 

 

 

 

رشتيا به آينه ميگن:  من‌در‌آن‌پيدا!

 

 

 

 

 

تركه داروخونه ميزنه،‌ رو درش مي‌نويسه: فروش نوار بهداشتي با نصب در محل!!!

 

 

 

 

 

يك زنه از طبقه دوازدهم ميفته، طبقه نهم يكي ميگيردش، ميگه يه لب بده تا نجاتت بدم. زنه ميگه: نه! نمي خوام، ترجيح ميدم بميرم! يارو هم ولش ميكنه . بعد ميرسه طبقه هفتم، يكي ديگه ميگيردش، ميگه: يه دور بده تا نجاتت بدم. زنه دوباره ميگه: نه، ولم كن مگه من جندم؟!  يارو هم ولش ميكنه. به طبقه پنجم كه مي رسه، يكي ديگه ميگيردش، بهش ميگه اگه ساك بزني نجاتت ميدم. بازم زنه ميگه نه، يارو هم ولش ميكنه. مي رسه طبقه سوم، يك تركه ميگيردش، زنه با خودش ميگه اين دفعه اگه ولم كنه ديگه كارم تمومه. ميگه: هر چي بخواي بهت ميدم، لب ميدم، كون ميدم، ساك ميزنم!  تو رو خدا منو نجات بده. تركه هم هولش ميده ميگه: گمشو! زنيكه جــنــده!!

 

 

 

 

 

قزوينيه ميره آمريكا، وقتي برميگرده دوتا بچه با خودش مياره، يكي سفيد  يكي سياه. ازش مي‌پرسند: اين سياه رو ديگه برا چي اوردي؟ ميگه: بالام‌جان اي واسه ماه محرمه!!!

 

 

 

 

 

تركه زنگ ميزنه خونه دوست دخترش، باباش ور ميداره، هول ميشه ميگه: ببخشيد توپمون افتاده!!!

 

 

 

 

 

رشتيه شب عروسيش بوده، رفيقش ميبينه داره دم حجله قدم ميزه. بهش ميگه: بابا برو تو عروس خانم منتظره، چرا اينجا واستادي؟! رشتيه ميگه: والله ما يه بفرما به باجناق زديم، رفته تو هنوز درنيومده!!!

 

 

 

 

 

رشتيه شب عروسيش بوده، بهش غذا نميرسه. خيلي شاكي ميشه و تا آخر همينجور اخماش تو هم بوده. آخر شب ميشه بهش ميگن: بيا بروتو حجله، عروس خانم منتظره. رشتيه با همون اوقات تلخ ميگه:  هر پدرسگي كه كبابشو خورده ، بياد كُسشم بكنه!!!

 

 

 

 

 

يك بابايي پسرش تو قزوين گم ميشه، ميره پاسگاه گذارش ميده. بهش ميگن خوب مشخصات پسرتون چيه؟ ميگه: هشت سالشه، تپله، موهاش بوره ، چشاش آبيه، يك شلوار كوتاه هم پاشه. يارو افسره تو ميكروفون ميگه: به كليه واحدها، برادرا توجه كنن، يه تيكه گم شده..  آاااه!!!

 

 

 

 

 

آدم خوره با پسرش رفته بودن آدم شكار كنن، يه زنه رو ميبينن خيلي چاق بوده، پسره ميگه بابا اينو بخوريم؟ باباهه ميگه: نه اين همش چربيه، به درد نمي خوره. ميرن تا به يه زنه لاغره ميرسن، پسره گرسنش شده بوده، ميگه: بابا جون اينو بخوريم؟  باباهه ميگه: نه بابا اين خيلي لاغره فايده نداره. دوباره راه ميفتند، بعد از يك مدتي ميرسند به يه زنه خوشگلِ باحال.  پسره ديگه داشته از گشنگي ضعف ميرفته، ميگه: بابا جون ديگه اينو بخوريم؟ باباش ميگه: نه پسرم، اينو مي‌بريم خونه، مامانو مي‌خوريم!!!

 

 

 

 

 

يه زن آامريكايي و يك زن انگليسي و يك زن حزبل تو جزيره آدم‌خورا گير مي‌كنند. آدم خورا به آمريكاييه ميگن: باكونبا يا مردونگا (بكنيمت يا بكشيمت)؟  ميگه: باكونبا. ميكننش بعد ولش ميكنن. انگليسه هم ميگه باكومبا، اونم ميكنن، ولش ميكنن. ميرسن به حزبله، ميگن: باكونبا يا مردونگا؟ زنه ميگه: مردونگا، مردونگا!  يارو هم ميگه: اونقدر باكونبا تا مردونگا!!!

 

 

 

 

 

به تركه ميگن يه جمله بگو توش كير باشه، ميگه: كس ننت!!!

 

 

 

 

 

تركه كفترشو گم ميكنه ، تو روزنامه آگهي ميده: بيوه بيو!!

 

 

 

 

 

يارو ميره قزوين و بر ميگرده. ازش مي پرسند: چي شد، بلايي سرت نيومد؟ كاريت نكردن؟ ميگه: نه بابا خيلي هم خوب بود. ما رو بردن خونشون، بهمون غذا دادن، شب هم با هم نشستيم عرق خورديم و خلاصه خيلي هم حال داد. بهش ميگن: بابا خوب فكر كن ببين كاري باهات نكردن؟ يارو دوباره ميگه: نه والله، هيچي نشد، من كه چيزي يادم نمياد... آهان!  فقط يك چيزيو من آخر نفهميدم، من هميشه وقتي عرق ميخوردم فردا صبحش سرم درد مي‌گرفت، اين دفعه نميدونم  چرا فرداش كونم درد مي كرد!!!

 

 

 

 

 

عربه ميره مغازه با لهجه ميگه:‌آقا رُبععع دارين؟ يارو ميگه:‌ داريم، ولي نه به اين غليظي!!!

 

 

 

 

 

تركه جنده بلند كرده بوده داشته تو ماشين ميبرده، نيرو انتظامي جلو شو ميگيره. سربازه به زنه ميگه: خواهر پياده شو . تركه برميگرده ميگه: خواهرته؟! بدبخت جـــنـــده ‌ست!!!

 

 

 

 

 

دختر رشتيه يه دوست پسر داشته هر شب ميومده خونشون ترتيب دختر رو ميداده. خونه دختره اين جور بوده كه از دم پنجره اول دختره ميخوابيده بعد برادره، بعد مادره، آخر هم رشتيه. پسره هم هر شب از پنجره ميومده همون اول ترتيب دختره رو ميداده و ميرفته. يه شب رشتيه با زنش دعواش ميشه، زنه قهر مي كنه مياد كنار پنجره ميخوابه. شب طبق معمول، پسره  از پنجره مياد تو، همون اول ميپره رو زنه و شروع ميكنه كردن، يه دفعه ميبينه، اِه! اين كه دختره نيست!  در مياره و ميپره رو دختره.  رشتيه پاميشه به پسرش ميگه: بابا جان بدو در ريم، يه يارو اومده از اون جلو همينجور داره ميكنه مياد جلو!!!

 

 

 

 

 

رشتيه ميخواسته خونشو بفروشه، داشته خونشو به يكي نشون مي داده،ميگه: اين اتاق دخترمه، دراتاق رو باز ميكنه ميگه: اين دخترمه، ميبينه يكي هم رو دخترشه، ميگه اينم دامادمه! بعد ميگه: اونم اتاق خواب خودمونه، در و باز ميكنه، ميگه: اين خانممه،... اينم منم!!!

 

 

 

 

 

يارو زنگ ميزنه فلسطين، ميبينه اشغاله!!!

 

 

 

 

 

به يه رشتيه ميگن: خانمت با پنج تا مرد سبيل كلفت سوار يه پيكان بودن داشتن تو يه سر بالايي ميرفتن. رشتيه ميگه: بابا ايوالله! اين پيكاناي سري جديد عجب موتوري دارند!!!

 

 

 

 

 

رشتيه تو قايق بوده يه كشتي خارجي مياد كنارش واميسته. رشتيه داد ميزنه: آي به قربونت برم، اون طنابو بنداز پايين ماهم بيايم بالا. خارجيه حاليش نميشده، ميگه: ؟I Don't Underatand. what did you say  رشتيه هي همون جملشو تكرار ميكرده و خارجيه حاليش نميشده. آخر سر رشتيه ميگه: اصلاً ?Can you Speak English   خارجيه يهو ميگه: Oh yes yes Come on . رشتيه ميگه: دِ خوب پس اون طنابو بنداز پايين ماهم بيايم بالا ديگه!!

 

 

 

 

 

از تركه مي‌پرسن: از چه رنگي خوشت مياد؟ ميگه: از قهوه‌ايِ نوك ممه‌اي!

 

 

 

 

 

توي يكي از پاركهاي اصفهان، يك دختر وپسري خلوت كرده بودن. دختره روي پيشونيشو اشاره ميكنه، ميگه: اينجام درد ميكوند. پسره ميگه بيا ماچش كنم خوب شه. ماچ ميكنه و دختره ميگه: آخيش خوب شد. دوباره دختره دست ميگذاره رو لپش ميگه: اينجام درد مي كوند. باز پسره ماچ ميكنه و خوب ميشه. همينجور ميرن جلو تا ميرسن به لب دختره. تا پسره ميخواد ماچ كنه تا خوب شه يهو باغبونه از پشت بوته ها سرشو بلند ميكنه ميگه: دادا، اگه ماچت شفا ميدد اين بواسير ما هم درد ميكوند، يه فكري به حالش بكون!

 

 

 

 

 

كرده تو كردستان پونزده نفرو مي‌كشه، تو دادگاه به حداكثر مجازات محكوم ميشه. مي‌گيرن شلوارشو درميارن،‌ پاش استرچ مي‌كنند!!

 

 

 

 

 

يارو سبيل كلفته داشته تو يك جمعي تعريف ميكرده كه آره ما با كاروان داشتيم ميرفتيم، يه دفعه راهزنا ريختن همه ملت رو يا كشتن يا كردن! بعد نگاه ميكنه مي بينه بقيه دارند چپ چپ نگاش مي كنند، برميگرده ميگه: البته ما رو كشتن!!!